Thời khóa biểu

01
01
'70

 Xin vui lòng xem kế hoạch học tập theo đường link dưới đây

 

Kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2017-2018tải file tại đây

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

   LỚP ĐH. QLHĐ ÂM NHẠC+ QLHĐ NGHỆ THUẬT

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

103

Sáng 5

01/03- 10/05/18

(Tuần 7- 17)

Ths. Hà Thị Vân Khanh

B.005

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

103

Sáng 2

26/02- 16/04/18

(Tuần 7- 14)

Ths. Lê BáVương

B.005

Tự luận

 

3

DDC09

Mỹ học đại cương

2

103

Sáng 2

23/04- 18/06/17

(Tuần 15- 23)

Ths. Nguyễn T. Thu Hiền

B.005

Tự luận

 

4

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)- lớp 1

 

2

51

Chiều 3

06/03- 24/04/18

(Tuần 8- 15)

Ths. Biện Hùng Vỹ (Ca1)

Sân trường CS1

Thực hành

 

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)- lớp 2

2

52

Chiều 3

06/03- 24/04/18

(Tuần 8- 15)

Ths. Biện Hùng Vỹ (Ca2)

 

           

                                                                                                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02  năm 2018

           HIỆU TRƯỞNG                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                         P. TRƯỞNG KHOA

 

 

         

 

                                                               Nguyễn Thanh Tùng                                                        Trương Thùy Hương

                                                                                                                                                   

                                                                                               

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

LỚP ĐH. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Chi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

77

Sáng 6

02/03- 11/05/18

(Tuần 7- 17)

TS. Trần Quốc Hoàn

B.005

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

77

Sáng 3

27/02- 17/04/18

(Tuần 7- 14)

Ths. Lê Bá Vương

B.005

Tự luận

 

3

DDC09

Mỹ học đại cương

2

77

Sáng 3

24/04- 12/06/18

(Tuần 15- 22)

Ths. Nguyễn T. Thu Hiền

B.005

Tự luận

 

5

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

77

Chiều 3

06/03- 24/04/18

(Tuần 8- 15)

Ths. Hồ Văn Lừng (Ca1)

Sân trường CS1

Thực hành

 

           

                                                                                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 02  năm 2018

           HIỆU TRƯỞNG                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                        P. TRƯỞNG KHOA

 

 

         

 

 

                                                                    Nguyễn Thanh Tùng                                                              Trương Thùy Hương

                                                                                                                                                   

                                                                                               

                                                                                     

 

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 

Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

LỚP ĐH. BẢO TÀNG+ DÂN TỘC THIỂU SỐ+ QUẢN LÝ DI SẢN VH

 

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

50

Chiều 5

01/03- 10/05/18

(Tuần 7- 17)

TS. Trần Quốc Hoàn

B.005

Tự luận

 

2

DDC15

Lịch sử tư tưởng PĐ& VN

2

50

Chiều 3

27/02- 17/04/18

(Tuần 7- 14)

TS. Đàm Anh Tuấn

B.005

Tự luận

BT, QLDS, DTTS học cùng lớp BT khóa 2015

3

DDC18

Văn bản và lưu trữ học ĐC

2

 

Chiều 6

02/03- 20/04/18

(Tuần 7- 14)

Ths. Trần Thị Trà Vy

B.004

Tự luận

Lớp BT K.2017  học cùng lớp BT K. 2016

4

DDC07

Logic học

2

50

Chiều 3

24/04- 12/06/18

(tuần 15- 22)

Ths.GVC. Trần Như Tiến

B.005

Tự luận

 

5

DDC09

Mỹ học đại cương

2

50

Chiều 4

28/02- 18/04/18

(Tuần 7- 14)

Ths. Nguyễn T. Thu Hiền

B.005

 

 

6

DDC36

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

50

Sáng 6

09/03- 27/04/18

(Tuần 8- 15)

Ths. Hồ Văn Lừng

(Ca 1)

Sân trường CS1

Thực hành

 

           

                                                                                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018

           HIỆU TRƯỞNG                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                        P. TRƯỞNG KHOA

 

 

 

         

                                                                        Nguyễn Thanh Tùng                                                                Trương Thùy Hương

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

LỚP ĐH. QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH (LỚP 1)

 

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

59

Sáng 2

26/02- 14/05/18

(Tuần 7- 18)

Ths. Hà Thị Vân Khanh

2B201

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

59

Sáng 4

28/02- 18/04/18

(Tuần 7- 14)

Ths. Nguyễn Hoàng Minh

2B201

Tự luận

 

3

DDC05

Pháp luật đại cương

2

59

Sáng 3

27/02- 17/04/18

(Tuần 7- 14)

Ths. Đỗ Thanh Hương

2B201

Tự luận

 

4

DDC10

Xã hội học đại cương

2

59

Sáng 3

24/04- 12/06/18

(Tuần 15- 22)

Ths. Lê Thị Minh Thư

2B201

Tự luận

 

5

DDC17

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

59

Chiều 5

08/03- 26/04/18

(Tuần 8- 15)

Ths. Lê Minh (Ca 1)

Sân trường CS2

Thực hành

 

           

                                                                                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 02  năm 2018

           HIỆU TRƯỞNG                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                        P. TRƯỞNG KHOA

 

 

         

 

 

                                                                       Nguyễn Thanh Tùng                                                                Trương Thùy Hương

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017- 2018

 Lớp: ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2017- 2021

   LỚP ĐH. QUẢN TRỊ DU LỊCH LỮ HÀNH (LỚP 2)

 

STT

 

Tên học phần

Số tín chỉ

 

 

SL SV

 

Buổi học

 

Thời gian học

 

Giảng viên giảng dạy

 

 

Phòng học

 

Hình thức thi

 

Ghi chú

1

DDC02

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3

55

Sáng 4

28/02- 16/05/18

(Tuần 7- 18)

Ths. Hà Thị Vân Khanh

2B202

Tự luận

 

2

DDC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

55

Sáng 5

01/03- 19/04/18 (Tuần 7- 14)

Ths. Nguyễn Hoàng Minh

2B202

Tự luận

 

3

DDC05

Pháp luật đại cương

2

55

Sáng 5

26/04- 14/06/18 (Tuần 15- 22)

Ths. Đỗ Thanh Hương

2B202

Tự luận

 

4

DDC10

Xã hội học đại cương

2

55

Sáng 3

27/02- 17/04/18 (Tuần 7- 14)

Ths. Lê Thị Minh Thư

2B202

Tự luận

 

5

DDC17

Giáo dục thể chất (P2)

 

2

55

Chiều 5

08/03- 26/04/18

(Tuần 8- 15)

Ths. Lê Minh (Ca 2)

Sân trường CS2

Thực hành

 

           

                                                            &nbs

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội