ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN

01
01
'70


 

PHỤ TRÁCH KHOA

TS.GVC. Đỗ Thanh Hương – Phó trưởng Khoa Quản lý và Điều hành

TS.GVC. Trần Quốc Hoàn – Phó trưởng Khoa

Giảng viên các học phần Lý luận chính trị

- TS.GVC. Trần Quốc Hoàn

- TS. Lê Bá Vương

- ThS. Hà Thị Vân Khanh

- ThS. Nguyễn Hoàng Minh

- ThS. Lương Như Ý

Giảng viên các học phần Khoa học xã hội & Nhân văn

TS.GVC. Đỗ Thanh Hương

- ThS.GVC. Phan Đình Dũng

- ThS. Lê Anh Tuấn

- ThS. Lê Thị Minh Thư

- ThS. Vũ Văn Nam

Giảng viên học phần Ngoại ngữ

- TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

- ThS. NCS. Nguyễn Việt Nga

- ThS. Vũ Thị Nhung

Giảng viên học phần Thể dục thể thao

- Nguyễn Quốc Hùng

Giáo vụ

- ThS. Thiều Thị Liên

 

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội