Giáo trình và Tài liệu tham khảo

01
01
'70

Giáo trình và tài liệu tham khảo các môn khoa LLCT&KTĐC

STT

Môn học

Giáo trình chính

Tài liệu tham khảo

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin

Mã học phần: DDC01, DDC02

[1]. Bộ Giáo dục và đào tạo (2017), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, NXB Chính trị quốc gia, HN, 491tr.

 

[1]. Bộ giáo dục và đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia.

[2]. Bộ giáo dục và đào tạo (2007), Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia.

[3]. Bộ giáo dục và đào tạo (2007), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị quốc gia.

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mã học phần: DDC03

 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB. Chính trị quốc gia.

 

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình môn học tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008 của Bộ GD&ĐT.

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB. Chính trị quốc gia, 2009.

[3]. Hội đồng Lý luận Trung ương, Chỉ đạo biên soạn Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh xuất bản năm 2003 và tái bản năm 2008.

[4]. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã học phần: DDC04

[1]. Nguyễn Viết Thông (tổng chủ biên, 2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 278tr.

 

[1]. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (2008), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh, 461tr.

[2].Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Văn kiện Đảng, toàn tập,(gồm 58 tập), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia,Hà Nội.

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 357 tr.

4

Pháp luật đại cương. Mã học phần: DDC05

 

]1].Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015) Pháp luật đại cương, NXB Đại học sư phạm.

 

[1].Phạm Hồng Thái (2013) Pháp luật đại cương, NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh

[2]. Lê Minh Toàn (2012) Pháp luật đại cương, NXB Chính trị quốc gia

[3]. Khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương trường ĐH Văn hóa tp Hồ Chí Minh (2016) Tập bài giảng Pháp luật đại cương.

[4]. Các văn bản luật : Luật Hiến pháp, luật Hành chính, luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, luật Hình sự, luật Lao động, luật Phòng chống tham nhũng.

5

Cơ sở văn hóa Việt Nam.

Mã học phần: DDC11

[1]. Trần Ngọc Thêm(2007, tái bản): Cơ sở Văn hoá Việt Nam.NXBGDVN, 336trang.

[2].Trần Quốc Vượng (chủ biên, 2013, tái bản): Cơ sở Văn hoá Việt Nam. NXBGDVN, 303trang.

 

[1]. Đào Duy Anh (2015, tái bản): Việt Nam văn hóa sử cương. NXB Thế giới - CTVH&TT Nhã Nam. HN, 311trang.

[2]. Hồ Liên (2008): Một hướng tiếp cận văn hóa Việt Nam. NXB Văn học. HN, 321trang.

[3]. Trần Ngọc Thêm(2006, tái bản): Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam.NXBTH Tp.HCM, 690trang.

[4]. Trần Ngọc Thêm(chủ biên, 2015): Một số vấn đề về hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. NXBĐHQGHCM, 2015.

6

Lịch sử văn minh thế giới.

Mã học phần DDC10

[1].Vũ Dương Ninh (chủ biên, 2015), Lịch sử văn minh thế giới. NXB Giáo dục.

 [2].Lê Phụng Hoàng (chủ

biên,2001),Lịch sử văn minh thế giới, NxbGiáodục.

 

[1].X.Carpusina,V.Carpusin(2004),Lịchsửvănhóathếgiới,NxbThếgiới,HàNội. [2].Hộiđồngbiênsoạn(2011),Almanach–Nhữngnềnvănminhthếgiới,Nxb

VănhóaThôngtin.

 

[3].LươngNinh(chủbiên,2009),Lịchsửvănhóathếgiớicổ-trungđại,NxbGiáodục. [4].LươngDuyThứ(chủbiên,2000),ĐạicươngvănhóaphươngĐông,NxbGiáodục.

7

Mỹ học đại cương-

Mã môn học DDC09

[1]. Lê Văn Lương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân (2015), Mỹ học đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 242 trang.

 

[1]. Đỗ Văn Khang (chủ biên). Mỹ học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2002.

[2]. B.A. E. Rengroxx. Mỹ học – khoa học diệu kì, Nxb Văn hóa Hà Nội 1984.

[3]. Đỗ Huy. Mỹ học với tư cách là một khoa học, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 1996.

[4] M.F.Opxianhicop (chủ biên). Mỹ học cơ bản nâng cao, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 2001.

[5]. Lê Ngọc Trà (chủ biên), Mỹ học đại cương, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 1994.

[6]. Lâm Vinh. Mỹ học. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 1997.

8

Tâm lý học đại cương- Mã học phần: DDC07

[1]. Đỗ Ngọc Anh (2014), Tâm lý học, Tp.HCM, Thông tin và truyền thông.  Tập 1: 275 trang

 

[1]. Phạm Minh Hạc (chủ biên), Tâm lý học ( 2005 ) NXB Giáo dục Hà nội, 350 trang.

[2].  Nguyễn Xuân Thức (chủ biên),Tâm lý học đại cương (2007, NXB Đai học Sư phạm Hà nội, 426 trang.

[3]. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên),Tâm lý học đại cương (2007, NXB Đai học Sư phạm Hà nội, 230 trang.

9

Xã hội học đại cương. Mã học phần: DDC08

[1]. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng, (2008), Xã hội học, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 407trang.

 

[1]. Lê Ngọc Hùng (2002),Lịch sử và lý thuyết xã hội học,Nxb. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 343 trang.

[2]. Nguyễn Xuân Nghĩa(2010),Phương pháp và Kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội, Nxb. Phương Đông, 316 trang.

[3]. Lương Văn Úc (2009), Giáo trình Xã hội học, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 294 trang.

 

10

Tiếng Anh cơ bản bậc 3

[1]Philip Kerr.(2012). Straightforward (B1 – Pre - Intermediate) – Second Edition (Student’s  book). Macmillan.

[2]Philip Kerr.(2012). Straightforward (B1 – Pre - Intermediate) – Second Edition (Workbook). Macmillan.

 

11

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Mã học phần:

[1]. IIG CCILearning (2016)Các ứng dụng chủ chốt, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, 254 trang.

[2]. Lê Đức Long (Chủ biên 2017), Giáo trình Tin Học Cơ Bản,Nxb Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, 195 trang.

 

[1]. Bộ Nội Vụ  (2016), Chuẩn Kỹ Năng Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin,Nxb Lao Động-Xã Hội, 142trang.

[2]. Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[3]. Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội Vụ về  việc hướng dẫn thể thức trình bày văn bản hành chính.

12

Giáo dục thể chất Mã học phần DDC35, DDC36, DDC37

[1]. Luật Bóng đá FIFA 4/2017

a. Huấn luyện Bóng đá bằng C- AFC(Châu Á) 5/2015

b. Huấn luyện và giảng dạy bóng đá - Nguyễn Thiệt Tình- 2013

c. Y học TDTT - NXB TDTT 2010

d. Luật thi đấu Bóng chuyền - NXB TDTT –2016

e. Giáo trình huấn luyện Bóng chuyền - NXB TDTT - 2015

f. Giáo trình huấn luyện Điền kinh - Nguyễn Trung Hinh - 2012

g. Tài liệu tham khảo: Tạp chí thể thao - Tổng cục TDTT

 

 

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội