Hội đồng khoa học Khoa

01
01
'70

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Lí luận chính trị và Kiến thức đại cương được thành lập theo quyết định số 683/QĐ-ĐHVHHCM ngày 07/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng khoa học và đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo qui định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Đại học và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng bao gồm:

  1. TS. Trương Thùy Hương, chủ tịch hội đồng
  2. TS. Trần Quốc Hoàn, phó chủ tịch hội đồng
  3. Ths. Lê Bá Vương, ủy viên thư kí
  4. Ths. Nguyễn Thị Huê, ủy viên
  5. Ths. Đỗ Thanh Hương, ủy viên
  6. Ths. Nguyễn Quốc Hùng, ủy viên
  7. Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy, ủy viên
Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội