Tổng quan Khoa Kiến thức cơ bản (VHS)

01
01
'70

Tổng quan Khoa Kiến thức cơ bản
Tiền thân của Khoa Kiến thức cơ bản là Tổ Văn hóa của Trường Lý luận và Nghiệp vụ 2, trực thuộc Bộ Văn hóa thành lập năm 1976. Trong quá trình phát triển, Khoa có nhiều nhiều tên gọi: Khoa Văn hoá cơ bản, Khoa Kiến thức đại cương, Khoa Mác - Lênin và Kiến thức đại cương, Khoa Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương, nay là Khoa Kiến thức cơ bản (KTCB) của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Chức năng, nhiệm vụ

       Khoa KTCB có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức đầu tiên, cơ bản trong chương trình đào tạo đại học giúp sinh viên làm quen với môi trường học thuật và phương pháp tư duy, tiếp cận, xử lý vấn đề trong học tập. Đồng thời xây dựng cơ sở nền để sinh viên tiếp tục học tập, lĩnh hội kiến thức chuyên ngành của các khoa chuyên môn, rèn luyện, trưởng thành trong quá trình học tại trường. Trong giai đoạn từ 2005 khi trường được nâng lên đại học, Khoa KTCB đã góp phần trong các lĩnh vực hoạt động, gắn liền định hướng phát triển của Trường Đại học Văn hoá TP. HCM trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

      + Đào tạo: Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương; Lập kế hoạch và điều hành giảng dạy, học tập thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương. Khoa KTCB đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy khối kiến thức đại cương đối với sinh viên toàn trường. Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng bao gồm 41 tín chỉ, được triển khai giảng dạy ở ba học kì đầu tiên của khoá học cho sinh viên của các ngành đào tạo. 

      + Nghiên cứu khoa học: khoa KTCB có nhiệm vụ tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các học phần thuộc phần Lý luận chính trị và Kiến thức đại cương; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Định hướng giảng viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.

      + Công tác sinh viên: Phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và rèn luyện đạo đức cho sinh viên.

      + Quản lý cán bộ: Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Quản lý, đánh giá giảng viên, chuyên viên; Phát triển mối quan hệ với giảng viên thỉnh giảng, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

- Đội ngũ giảng viên

      Hiện nay, Khoa KTCB có 14 giảng viên cơ hữu, 01 chuyên viên, có trình độ Sau đại học ( 4 tiến sĩ, 11 thạc sĩ). Trong đào tạo, Khoa kết nối đội ngũ giảng viên thỉnh giảng ở có trình độ, uy tín từ các trường đại học, Viện nghiên cứu uy tín trong nước, các tình nguyện viên, giảng viên quốc tế. Khoa KTCB có các giảng viên các học phần: Lý luận chính trị, Khoa học xã hội & Nhân văn, Ngoại ngữ, Thể dục thể thao và bộ phận giáo vụ.

 

Từ khóa:

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội